• අයිස් කාමරය

    අයිස් කාමරය

    නිෂ්පාදන විස්තරය: කුඩා වාණිජ අයිස් යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නන් සහ දිවා කාලයේ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාතයකින් අයිස් භාවිතා කළ හැකි පාරිභෝගිකයින් සඳහා, ඔවුන්ගේ අයිස් ගබඩා කාමරය සඳහා ශීතකරණ පද්ධතිය ගෙන ඒමට අවශ්‍ය නොවේ.විශාල අයිස් ගබඩා කාමරයක් සඳහා, ඇතුළත උෂ්ණත්වය අඩු වීම සඳහා ශීතකරණ ඒකක අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් අයිස් දිගු වේලාවක් දිය නොවී ඇතුළත තබා ගත හැකිය.අයිස් කුටි කල් තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනුයේ පියලි අයිස්, බ්ලොක් අයිස්, බෑග් අයිස් ටියුබ් යනාදියයි.විශේෂාංග: 1. ශීත ගබඩා පුවරු පරිවාරක ඝණකම ...