• බෝල අයිස් අච්චු

    බෝල අයිස් අච්චු

    අපගේ පේටන්ට් බලපත්‍රලාභී අයිස් අච්චු ජලය කැටි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කරයි.අපගේ අයිස් අච්චු අයිස් බෝල හෝ කැට තුළ ශීත කිරීමට පෙර ජලයේ ඇති සියලුම වායු බුබුලු සහ අපද්‍රව්‍ය හුදකලා කර ඉවත් කරයි.